top of page

Vermelho

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 
Mawashi Empi Chudan ( Junzuki Dachi )
Yamazuki ( Junzuk-No-Tsukomi Dachi )
Kette Junzki Chudan
Kette Junzuki - No-Tsukomi
Kette Gyakuzuki Chudan
Kette Gyakuzuki – No-Tsukomi
Tobikomizuki Jodan
Nagashizuki Jodan
Mawashigeri Jodan
Sokuto Chudan
 
Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Gyakuzuki Chudan
Surikomi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan
Maegeri Chudan / Sokuto Fumikomi / Ushirogeri Chudan / Gyakuzuki Chudan

 

Sanbons Kumites:

 

Sanbon Kumite Soto Uke
Sanbon Kumite Uchi Uke
Sanbon Kumite Jodan Uke nº 1
Sanbon Kumite Jodan Uke nº 3


Sanbon Kumite Maegeri Sanbon-me nº 3
Sanbon Kumite Maegeri Gohon-me nº 5

 

Kihon Kumite (Combate de Base - Combinado)

 

Kihon Kumite nº 1 Ippon-me

 

Kata 

 

Pinan Yodan
Pinan Godan

 

Kumite

 

Jyu Kumite (Combate Livre)

bottom of page