top of page

Marrom 2º Kyu

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 
Shuto Barai ( Kokutsu Dachi )
Kette Junzki Chudan
Kette Junzuki Jodan-No-Tsukomi
Kette Gyakuzuki Chudan
Kette Gyakuzuki Jodan-No-Tsukomi
Tobikomizuki Jodan
Nagashizuki Jodan
Surikomi Mawashigeri Jodan
Surikomi Sokuto Joda
Ushirogeri Chudan
 
Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
Surikomi Maegeri Chudan / Tobikomizuki Jodan / Tsugi-Ashi / Gyakuzuki Chudan
Yoriashi Tobikomizuki Jodan / Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan/ Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan / Uraken Jodan 

 

Sanbons Kumites:

 

Sanbon Kumite Soto Uke
Sanbon Kumite Uchi Uke


Sanbon Kumite Jodan Uke nº 2
Sanbon Kumite Jodan Uke nº 4

 

Sanbon Kumite Maegeri Ippon-me nº 1
Sanbon Kumite Maegeri Yonho-me nº 4


Kihon Kumite (Combate de Base - Combinado)

 

Kihon Kumite nº 1 Ippon-me
Kihon Kumite nº 3 Sanbon-me

 

Kata 

 

Naianshi + 2 Pinans por Sorteio

 

Kumite

 

Jyu Kumite (Combate Livre)

bottom of page