top of page

Marrom 3 Kyu

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 
Kake Uke Jodan - Teisho Uke Chudan ( Mahanmi Nekoashi Dachi )
Kette Junzki Chudan
Kette Junzuki - No-Tsukomi
Kette Gyakuzuki Chudan
Kette Gyakuzuki - No-Tsukomi
Tobikomizuki Jodan
Nagashizuki Jodan
Mawashigeri Jodan
Sokuto Chudan
Ushirogeri Chudan
 
Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
Maegeri Tobikomizuki Jodan / Yoriashi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan
Ayumiashi Tobikomizuki Jodan / Yoriashi Maegeri Chudan / Nidan Geri Jodan / Tate Uraken Jodan 

 

Sanbons Kumites:

 

Sanbon Kumite Soto Uke
Sanbon Kumite Uchi Uke


Sanbon Kumite Jodan Uke nº 1
Sanbon Kumite Jodan Uke nº 3

 

Sanbon Kumite Maegeri Nihon-me nº 2
Sanbon Kumite Maegeri Sanbon-me nº 3


Kihon Kumite (Combate de Base - Combinado)

 

Kihon Kumite nº 1 Ippon-me
Kihon Kumite nº 2 Nihon-me

 

Kata 

 

Kushanku + Pinan por Sorteio

 

Kumite

 

Jyu Kumite (Combate Livre)

bottom of page