top of page

Marrom 1º Kyu

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 
Soto Uke Chudan  - Gyaku Gedan Barai ( Junzuki Dachi )
Kette Junzki Chudan
Kette Junzuki Jodan-No-Tsukomi
Kette Gyakuzuki Chudan
Kette Gyakuzuki Chudan-No-Tsukomi
Tobikomizuki Jodan
Nagashizuki Jodan
Mawashigeri Jodan
Ushirogeri Chudan
Surikomi Sokuto Jodan
 
Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
Tsugi-Ashi Tobikomizuki Jodan - Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan /  Mawashigeri Chudan / Gyaku Haito Jodan
Yoriashi Gyakuzuki Jodan / Ayumiashi Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan /  Gyakuzuki Chudan 

 

Sanbons Kumites:
 
Sanbon Kumite Soto Uke

Sanbon Kumite Uchi Uke
 
Sanbon Kumite Jodan Uke nº 3: Sanbon-me
Sanbon Kumite Jodan Uke nº4: Yonhon-me


Sanbon Kumite Maegeri nº 5: Gohon-me
Sanbon Kumite Maegeri nº 6: Roppon-me
 
Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

 

Kihon Kumite nº 8: Happon-me

Kihon Kumite nº 9: Kyuhon-me
 
Kata

 

Seishan + 1 Kata livre à escolha
 

Kumite


Jyu Kumite ( Combate livre )

bottom of page