top of page

Azul

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke Waza – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 
Shuto Jodan – Gyakuzuki Chudan ( Mahanmi Nekoashi / Shomen Nekoashi )
Kette Junzki Chudan
Kette Junzuki - No-Tsukomi
Kette Gyakuzuki Chudan
Kette Gyakuzuki - No-Tsukomi
Nagashizuki Jodan
NidanGeri Chudan/Jodan
Ushirogeri Chudan
 
Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
Surikomi Maegeri Chudan / Mawashigeri Chudan / Ushirogeri Chudan
Surikomi Sokuto Fumikomi / Gyakuzuki Chudan / Uraken Jodan

 

Sanbons Kumites:

 

Sanbon Kumite Soto Uke
Sanbon Kumite Uchi Uke


Sanbon Kumite Jodan Uke nº 1

 

Sanbon Kumite Maegeri Nihon-me nº 2
Sanbon Kumite Maegeri Yonhon-me nº 4

 

Kata 

 

Pinan Sandan
Pinan Yodan

 

Kumite

 

Jyu Kumite (Combate Livre)

bottom of page